Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden AcademicStore

Artikel 1. Definities

 • AcademicStore (handelsnaam van XRS Human Capital B.V.)
  Bedrijfsgegevens:
  KvK 08092256
  (Handelsnaam van XRS Human Capital B.V.)
  RSIN 809761865
  BTW nummer NL8097.61.865.B.02
  Bankrekening NL43SNSB0879392363
 • Besteller: eenieder die via een of meer van de websites (webshops) van AcademicStore een bestelling plaatst voor één of meerdere artikelen.
 • O.a. (maar niet beperkt tot):
 • Website: https://vastgoed.academicstore.nl (inclusief de webshop)
 • Website: https://academicstore.nl (inclusief de webshop)
 • Website: https://101ideeen.nl (inclusief de webshop).

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • 2.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op elk aanbod van AcademicStore op de website en op alle overeenkomsten die via AcademicStore en deze website tot stand komen.
 • 2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de Voorwaarden langs elektronische weg aan de besteller ter beschikking gesteld zodat de Besteller kennis kan nemen van de inhoudelijke  bepalingen en op een zodanige wijze dat deze door de Besteller op een eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 • 2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk door AcademicStore worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 • 2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van AcademicStore worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door AcademicStore  ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

 • 3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat AcademicStore de bestelling van de Besteller heeft geaccepteerd. AcademicStore is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt AcademicStore dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

 • 4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Deze overige kosten worden bij het verzend gereed maken van de bestelling aan de factuur toegevoegd.
 • 4.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan een bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.
 • 4.3 Bestellingen met online betaling worden in behandeling genomen nadat de betaling is geschied, waarna annulering niet meer mogelijk is.
 • 4.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de Besteller gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen één (1) dag na mededeling van de prijsverhoging door AcademicStore.
 • 4.5 Creditcard betalingen worden per direct afgeschreven.

Artikel 5. Levering papieren producten

 • 5.1 Levering van papieren (gedrukte/geprinte) producten door AcademicStore vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen veertien (14) kalenderdagen na betaling, tenzij door AcademicStore anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig kan plaatsvinden ontvangt de Besteller binnen twee (2) weken na plaatsing van de bestelling daarvan bericht (e-mail). De Besteller heeft in dit geval het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling (e-mail) aan AcademicStore, op voorwaarde dat deze mededeling binnen vierentwintig (24) uren volgt op het bericht van AcademicStore. Overschrijding van de levertermijn geeft de Besteller geen recht op schadevergoeding. 5.2 Levering van de papieren producten vindt plaats op het moment dat het bestelde product door AcademicStore is verzonden naar de Besteller. Het verzenden vindt op verzoek van de Besteller plaats. Aan dit verzenden kunnen kosten zijn verbonden, overeenkomstig het gestelde in de webshop en het verzenden (incl. bezorgen) komt voor risico van de Besteller.
 • 5.3 Een opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. AcademicStore is, ook bij een overeengekomen uiterste  termijn, eerst in verzuim nadat de Besteller AcademicStore in gebreke heeft gesteld.

Artikel 6. Levering digitale producten

 • 6.1 Na aanschaf van een digitaal product (bijv. een digitaal boek, of een digitale examentrainer) kan in het bestelproces op de website, verbonden aan het maken van een account, voor de Besteller direct, na betaling, toegang worden verleend tot digitale content. Deze zal dan worden toegevoegd aan zijn/haar digitale account in zijn persoonlijke bestelomgeving binnen de website.
 • 6.2 De digitale content is alleen inzichtelijk voor Besteller met een werkende internetverbinding na inloggen met zijn account op zijn persoonlijke bestelomgeving.
 • 6.3 Gelet op de Wet Auteursrechten is het de Besteller onder geen beding toegestaan om de inloggegevens te delen met derden en of de inhoud van de digitale content te dupliceren of te delen met derden.
 • 6.4 AcademicStore is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade welke te relateren is aan het (tijdelijk) niet beschikbaar hebben van de Digitale content.
 • 6.5 Alle Digitale content zal beschikbaar blijven voor de Besteller voor de tijdsduur, die is aangegeven in de account van de besteller.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 • 7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de Besteller al hetgeen de Besteller op grond van enige overeenkomst, die via de website tot stand is gekomen, aan AcademicStore verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de
  producten gaat reeds op het moment van aflevering op de Besteller over.

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 • 8.1 De Besteller dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door AcademicStore geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 9. Reclames, aansprakelijkheid en retour

 • 9.1 De Besteller heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele dan gebleken gebreken dient de Besteller uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan AcademicStore te melden. Geen herroepingsrecht is van toepassing voor een product dat nadrukkelijk (ook in de wet) is uitgezonderd, waaronder; producten die op maat gemaakt zijn besteld, zoals bij printing on demand.
 • 9.2 Indien is aangetoond dat het/de product(en) niet aan de overeenkomst beantwoord(t)(en), heeft AcademicStore de keuze het/de desbetreffende product(en) tegen retournering daarvan te vervangen door (een) nieuw(e) product(en) dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.
 • 9.3 Retourneren is na ontvangst van de bestelling, behoudens het bepaalde in 9.1 en 9.2, niet mogelijk. De producten worden niet vanuit voorraad verstuurd, maar 'on demand' gedrukt en verzonden. 'On Demand' is een volledig geautomatiseerd proces en houdt in dat elke bestelling direct speciaal voor de betrokken Besteller wordt geproduceerd. Indien de publicatie beschadigd is of anderszins niet goed, dan kan de Besteller contact opnemen met AcademicStore.
 • 9.4 Het product valt onder de wettelijke garantie, bepaald door de Nederlandse overheid.

Artikel 10. Bestellingen/communicatie

 • 10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Besteller en AcademicStore, dan wel tussen AcademicStore en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen e Besteller en AcademicStore, is AcademicStore niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van AcademicStore.

Artikel 11. Overmacht

 • 11.1 Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft AcademicStore in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door aan de Besteller dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat AcademicStore gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar  maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 • 11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan AcademicStore kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 12. Diversen

 • 12.1 Indien de Besteller aan AcademicStore schriftelijk opgave doet van een adres, is AcademicStore gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de Besteller tijdig aan AcademicStore schriftelijk opgave doet van een ander adres waarnaar de bestellingen dienen te worden gezonden.
 • 12.2 Wanneer door AcademicStore gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De Besteller kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat AcademicStore deze Voorwaarden soepel toepast.
 • 12.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met AcademicStore in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door AcademicStore vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 • 12.4 AcademicStore is bevoegd om bij de uitvoering van bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • 13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank Den Haag.

AcademicStore 14-07-2023